Czym jest e-biznes?

Zaufali nam

Pozycjonowanie wortalu Meble.pl meble.pl

Wdrożenie kampani seo i sem dla sklepu internetowego

Artykuły branżowe

Co kryje się właściwie pod pojęciem e-biznesu ?

Elektroniczny biznes jest terminem dość skomplikowanym, niejasnym, wywołującym dużo nieporozumień. W literaturze bywa interpretowany w różnorodny sposób.

 

Bardzo ogólne podejście do e-biznesu prezentuje A. Fisher, który traktuje go jako ideę rekonstrukcji całego przedsiębiorstwa w kontekście jak najlepszego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych1. Natomiast angielska wersja Wikipedii (wolnej encyklopedii) definiuje biznes elektroniczny w następujący sposób: jest to każdy proces biznesowy, którego działanie opiera się na automatycznych systemach informacji2. Jeszcze inaczej przedstawia to zagadnienie A. Szewczyk w książce "Podstawy e-biznesu" kładąc nacisk na rolę Internetu w kształtowaniu e-biznesu. E-biznes to wykorzystanie nowoczesnych technologii programowych, sprzętowych oraz komunikacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej na skale globalną. Niebagatelną rolę odgrywa tu Internet, który jest globalną siecią komputerów3.

 

Z kolei W. Cellary w artykule "Elektroniczny biznes" kładzie nacisk na wymianę i traktuje e-biznes jako uogólnienie handlu elektronicznego. Stwierdza, iż nie jest trudno zauważyć, że drogą elektroniczną jest się w stanie realizować nie tylko procesy biznesowe, związane z handlem, lecz także wiele innych. U podstaw elektronicznego biznesu leży dążenie do:

 

 • zastąpienia papierowych dokumentów dokumentami elektronicznymi oraz zorganizowanie obrotu nimi na drodze elektronicznej
 • zastąpienia interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast kontaktów bezpośrednich w postaci spotkań twarzą w twarz4

 

Bardziej szczegółowe ramy przyjmuje e-biznes w definicji R. Wiganda i A. Picota. Autorzy również zwracają uwagę na aspekt wymiany. Mianowicie według nich e-biznes jest dowolną formą wymiany zasobów pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia dokonywaną przez łącza elektroniczne i wymianę informacji z wykorzystaniem multimediów elektronicznych, przy czym wymiana ta jest regulowana poprzez specjalne systemy uzgodnione wewnątrz każdej organizacji oraz pomiędzy nimi, jak również poprzez ogólne porozumienia przyjęte na gruncie krajowym bądź zagranicznym. E-biznes polega na prowadzeniu biznesu online z wykorzystaniem systemów informatycznych, czyli technologii internetowych. Według tych autorów e-biznes składa się z takich elementów jak: handel elektroniczny, wywiad biznesowy i zdolności technologiczne do samoobsługi większości prowadzonych procesów biznesowych. Zastosowanie e-biznesu wymaga w praktyce takich działań jak: zaangażowanie, handel i analizy. Pod pojęciem zaangażowania kryje się potrzeba tworzenia efektywnych kosztowo stron komercyjnych i aplikacji, ukierunkowanych na marketing, reklamę sieciową i specjalizowane narzędzia promocyjne. Handel online oznacza prowadzenie biznesu z mierzalnym i bezpiecznym realizowaniem zamówień. Analiza polega na zrozumieniu postaw klientów i motywów kierujących zakupami oraz użyciu tej wiedzy w celu poprawienia jakości świadczonych usług5.

 

Węższe ujęcie e-biznesu proponuje A. Hartman z zespołem, ograniczając je do jakichkolwiek przedsięwzięć internetowych, taktycznych bądź strategicznych, które przekształcają zależności biznesowe między stronami6. Twierdzą, iż menedżer, który postrzega biznes elektroniczny jako sprzedaż produktów przez Sieć, nie ogarnia całości obrazu. E-biznes stanowi bowiem potężne źródło efektywności, szybkości, innowacyjności i nowych sposobów tworzenia wartości w organizacji7.

 

Przywołane powyżej definicje potwierdzają postawioną na początku tezę. E-biznes jest pojęciem bardzo ogólnym i szerokim natomiast Internet odgrywa niebagatelną rolę w jego rozwoju. Ta globalna sieć przyczyniła się i nadal będzie przyczyniać się do postępu, jaki ma miejsce w biznesie elektronicznym. Skoro natura, język i ograniczenia Sieci nie zostały dobrze poznane, poza wyjątkiem kwestii czysto technicznych8 , to zapewne nie jest możliwe poznanie wszystkich form e-biznesu ze względu na jego szybkość rozwoju i zmian w nim zachodzących9. Niemniej jednak historia biznesu elektronicznego jasno wskazuje, że jedną z jego odmian jest biznes internetowy.

 

Należy jednak pamiętać, że dla większości zwykłych ludzi i świata biznesu Internet narodził się dopiero w 1995 roku10. Jest to więc na tyle nowe zjawisko, że nie powinno utożsamiać się biznesu internetowego z e-biznesem, którego historia jest znacznie dłuższa. Biznes internetowy jest to bowiem prowadzenie działalności gospodarczej tylko i wyłącznie w środowisku internetowym.

 

Specjalista ds. Marketingu & Pr WWB s.c.
Jagoda Ewa Kutkowska
j.witkowska@wwb.pl

 

Przypisy

 • 1 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, s. 78

 • 2 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/E-business

 • 3 A. Szewczyk, Podstawy e-biznesu, Szczecin 2006, s. 34

 • 4 D. Nojszewski, Biznes, s. 31

 • 5 B. Gregor, M. Stawiszyński, e - Commerce, s. 78

 • 6 Tamże, s. 78

 • 7 A.Hartman, J.Sifonis, J.Kador, E - biznes, s. XVIII

 • 8 M. Castells, Galaktyka, s. 13

 • 9 D. Nojszewski, Biznes, s. 33

 • 10 M. Castells, Galaktyka, s. 27

Strona: 1
 
WWB.pl - wirtualny wymiar biznesu pozycjonowanie stron rzeszow